Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2023Πρόσκληση Δ.Σ. 2ου 17-01-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 2ου 17-01-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Περαία,   17.01.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ.: – 805  –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, δια περιφοράς την 17η  του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00΄ ‘εως και 13:00΄,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα  ημερήσιας διάταξης .

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προέκυψε λόγω της άμεσης λήψης απόφασης για την νομική κάλυψη του Δημάρχου.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την νομική κάλυψη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4915/2022 και τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06 (υπ’ αριθ. 15/2023 απόφαση της Ο.Ε.).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ