Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 2ου 19-01-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 2ου 19-01-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Περαία, 15.01.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                    Αριθ. Πρωτ. : – 921 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.
  1. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 19η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου παράταξης μειοψηφίας που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή.   

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους  που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2024

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης των ναυαγίων ΕΝΤΟΣ λιμένων/ αλιευτικών καταφυγίων διαχείρισης του Δήμου Θερμαϊκού για το έτος 2024 και ορισμός Προέδρου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης.


ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση και εισήγηση για ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  (από 29/04/2024 έως 28/05/2025) επί της Σύμβασης 7131-29/04/2021 (21SYMV008549658) “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ» χωρίς διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης.

 

ΘΕΜΑ 5ο : 2η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση (Τριμηνιαία) για την πορεία του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 528.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Αίτηση της κ. Ρηγοπούλου Μαρίας περί συνδρομής του Δήμου Θερμαϊκού στη διόρθωση του σφάλματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο της ιδιοκτησίας κληρονόμων Ρηγόπουλου Βασίλειου, επί της οδού Δαβάκη στη Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού, κατόπιν εσφαλμένης καταγραφής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 7ο : 1) Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα Ο.Τ.Κ.Ζ., από ανάδοχη εταιρεία που θα προκύψει από φανερή πλειοδοτική δημοπρασία,

                    2) Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς εκποίηση οχημάτων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Επιβολή Προστίμου για Παράβαση των Διατάξεων του Ν2946/2001 Περί Υπαίθριας Διαφήμισης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την παροχή δωρεάν σήμανσης, καταγραφής στο Ε.Μ.Ζ.Σ., στείρωσης & εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς (γατών & σκύλων) σε ιδιοκτήτες ή αναδόχους ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Παιδείας & Ισότητας  –  Καραγιάννη Μορφούλα.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 57/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά την «Κατάρτιση & έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2022 της ΔΗΚΕΘ».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 58/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά την «Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2022 της ΔΗΚΕΘ».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 12ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 429 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.


ΘΕΜΑ 13ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ΄ αρ. 490 και 491 αγροτεμάχια στης κοινότητας Ν. Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 2837 αγροτεμαχίου της κοινότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 2835 αγροτεμαχίου της κοινότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 2850 αγροτεμαχίου της κοινότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θερμαϊκού (ΔΕΥΑΘ).  

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί «Καθορισμού Τελών Κοινοχρήστων χώρων, Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί «Καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2024».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί  «Μειώσεων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για το έτος 2024».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί  «Καθορισμού Τελών Κοιμητηρίων, Δήμου Θερμαϊκού για το έτος 2024».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί  «Καθορισμού ειδικού τέλους αποκομιδής μεταφοράς και διάθεσης ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ