Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 3ου 23-01-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 3ου 23-01-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Περαία, 19.01.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. : -1326
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :
1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.
  1. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά σε «Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.11α του οικισμού Νέων Επιβατών της Κοινότητας Νέων Επιβατών, κατόπιν αίτησης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου λόγω αυτοδίκαιας άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Κοινωφελούς Χώρου (Χώρος Ναυτικού Ομίλου Κοινότητας) – Κοινοχρήστου Χώρου (οδών), δυνάμει του άρθρου 89 του Ν. 4759/2020.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Μπαξεβάνης Φώτιος.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή Αντιπροσώπων – Μελών Δήμου Θερμαϊκού, στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 


ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία : «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου» και διακριτικό τίτλο : «ΔΙΚΤΥΟ Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 


ΘΕΜΑ 4ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ.).   

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του σε Γνωμοδοτική Επιτροπή του Λιμεναρχείου, για ναυάγια για το έτος 2024.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του σε Γνωμοδοτικές Επιτροπές του Λιμεναρχείου, για το έτος 2024.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός μελών επιτροπών: α)άρθρου 7 ΠΔ 280/1981 & β) της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006, έτους 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων έτους 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Αίτηση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 6661 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Γνωμοδότηση για την καταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης για την εγκατάσταση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου (θυννείου) στη θαλάσσια περιοχή Αγγελοχωρίου, θέση «ΝΤΟΥΡΜΠΑΛΙ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ