Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 4ου 30-01-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 4ου 30-01-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Περαία, 26.01.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ. : – 1.855 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.
  1. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚ-Κ)

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος


ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς Δ.Σ. για ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  (από 29/04/2024 έως 28/05/2025) επί της Σύμβασης 7131-29/04/2021 (21SYMV008549658) “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ» χωρίς διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης.


ΘΕΜΑ 3ο :
2η Συνοπτική ανακεφαλαιωτική Έκθεση (Τριμηνιαία) για την πορεία του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021», προϋπολογισμού δημοπράτησης 5.776.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος


ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θερμαϊκού


Εισηγήτρια :
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θερμαϊκού             

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο για σύσταση Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για την «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου». 

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

  

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ