Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 9ου 22-02-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 9ου 22-02-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Περαία,   17.02.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ.: – 3.347  –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :

 1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.
 5. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
 6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 22η  του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00΄,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 • Ανακοινώσεις Προέδρου
 • Ανακοινώσεις Δημάρχου
 • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
 • Ερωτήσεις
 • Απαντήσεις

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α. περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας)».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή δημοτικού φόρου και προστίμων επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 3ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήση του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στο Ωδείο Ορφέας.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήση του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στο Σύλλογο Φίλων Θερμαϊκού ΑΠΟΛΛΩΝ.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήση του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στο Σύλλογο Τριλόφου.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζώης που αφορά σε «Έγκριση κοπής δένδρων».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής «Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης και Ανταλλακτικών – Επισώτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», για το έτος 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – κ. Κωνσταντίνος Μπάρμπας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την νομική κάλυψη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4915/2022 και τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06 (υπ’ αριθ. 25/2023 απόφαση της Ο.Ε.).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2023 απόφασής του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Κατάρτιση & ψήφιση Ετήσιου  Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΕΘ έτους 2023».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ -κ. Παναγιώτα Σαρβάνη.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2023 απόφασής του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους  2023 της ΔΗΚΕΘ».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ -κ. Παναγιώτα Σαρβάνη.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2023 απόφασής του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων σε ταμειακή βάση, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού, στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ -κ. Παναγιώτα Σαρβάνη.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Διαγραφή ποσών  από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 17ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 18ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 19ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 21ο : Διαγραφή Τελών Οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 22ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την νομική κάλυψη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4915/2022 και τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06 (υπ’ αριθ. 30/2023 απόφαση της Ο.Ε.).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

  

ΘΕΜΑ 23ο : Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 24ο : Ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 25ο : α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού και του Δήμου Θερμαϊκού, για το δανεισμό  τριών εργατών καθαριότητας και τριών τεχνιτών τους οποίους θα δανείσει ο Δήμος Θερμαϊκού προς τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, β) Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης, γ) Εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης από τον Πρόεδρο του Δ/κού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Βογιατζή.           

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΕΥΑΘ – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2023 απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη» που αφορά σε «Τροποποίηση Σχεδίου Προϋπολογισμού και Ψήφιση Προϋπολογισμού της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη»  έτους 2023.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2023 απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη» που αφορά σε «Έγκριση Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α) για τον προϋπολογισμό της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη»  έτους 2023.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 28ο : Γνωμοδότηση για μίσθωση μετά από δημοπρασία θαλάσσιας έκτασης προς εγκατάσταση ημιμονιμού αλιευτικού εργαλείου (θυννείο) στη θαλάσσια περιοχή Αγγελοχωρίου.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 29ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση συμβάσεων προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 30ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 31ο : Διόρθωση συμβολαίου μεταβίβασης προσκυρούμενου τμήματος στο ΟΤ5 οικισμού Νέων Επιβατών σε εκτέλεση της με αρ.5341/86 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 32ο : Καθορισμός τυχόν πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του «ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 33ο : Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 –N. 3463/2006)

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 34ο : Εισήγηση σχετικά με την προμήθεια – αγορά από το Δήμο Θερμαϊκού των κινητών εγκαταστάσεων, επίπλων, γραφείων, φωτιστικών, σωμάτων θέρμανσης και ψύξης κλπ., τα οποία ανήκουν στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΚΑΠΠΑ 2000 και βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του, οι οποίες παραχωρήθηκαν στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ