Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - 16.09.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – 16.09.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                            Περαία,   12.09.2022                        Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    Αριθ. Πρωτ.: -15.545 –
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  5. κ.κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  6. Ειδικούς Συνεργάτες

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                               ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

       Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού για την σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, με ένταξη της σε οργανική μονάδα του Δήμου και στελέχωση της με μόνιμο προσωπικό.

          Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Γεώργιος Τσαμασλής.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση των υπ’ αριθ. 271/2022 και 349/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί «.Κατάρτισης σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

         

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 309/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο του Ο.Α.Σ.Θ., έτους 2022».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 323/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισηγητικής Έκθεσης Β΄ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 326/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Αναδοχή οφειλών της λυθείσας και υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΤΕΘ Α.Ε.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των γραφείων και του αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θερμαϊκού και για την κάλυψη λοιπών υπηρεσιακών αναγκών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 894  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής,  του Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά σε «Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το ΚΔΑΠ Περαίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ – κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά σε «Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το ΚΔΑΠ Ν. Μηχανιώνας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ – κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά σε «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ – κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ  που αφορά σε «Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών της ΔΗΚΕΘ σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ 4249/2017).

Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ – κ. Χρήστος Τζίνας.

  

                                                       Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                                                         Δημήτριος Πασχαλιάς

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ