ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας.

Τα πιστοποιητικά εντοπιότητας εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τα πιστοποιητικά εντοπιότητας χορηγούνται μόνο σε εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι σε οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου του Δήμου Θερμαϊκού με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε Εισαγγελική παραγγελία, όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θερμαϊκού.

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.