ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να διαθέτετε το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (ευκρινές ψηφιακό αντίγραφο από σαρωτή ή εικόνα), δεδομένου ότι θα ζητηθεί να το επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ν. 3463/2006, αρ. 279) (τελευταίο Ε1).

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.