Ανακύκλωση

1. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριµµάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει:
1.1 Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και την µείωση του συνολικού όγκου τους, πριν από την τελική τους διάθεση.
1.2 Στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστηµάτων ανακύκλωσης – αξιοποίησης.
1.3 Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονοµικούς παράγοντες (δηµόσιους και ιδιωτικούς).
1.4 Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών, ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

2. Ο ∆ήµος, σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και σε συνεργασία µε άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράµµατα συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.

3. Εφ’ όσον στο ∆ήµο λειτουργήσει πρόγραµµα διαλογής στην πηγή, για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συµβάλλουν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριµµάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα όσα προϊόντα είναι κατασκευασµένα από γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο ∆ήµο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους.

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, που παράγουν µεγάλες ποσότητες ανακυκλούµενων απορριµµάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίµµατα, να τα συµπιέζουν και να τα αποδίδουν στο ∆ήµο, σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα περισυλλογής.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων, οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε το ∆ήµο στον αριθµό κλήσης 23923-30325-4, 23923-30333, 23923-30359, 23920-24022, 23920-45170.

6. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση, δέχεται για ανακύκλωση και παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, µηχανήµατα φαξ κ.λ.π.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων