Σάββατο 30-09-23
ΆρθραΑνακοινώσεις ΔΕΥΑΘΔιακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μεσώ του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μεσώ του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν πρωτ.: 845/16.02.2023 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μεσώ του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την «α) Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, β) Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών καταγραφής και μετάδοσης ενεργειακών δεδομένων και προμήθεια εφαρμογής παρουσίασης, ανάλυσης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ