Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1/2/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1/2/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Περαία,   27.01.2023                                              ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                      Αριθ. Πρωτ.: -1663-                                               Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
5. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
6. Ειδικούς Συνεργάτες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση  Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ